خبر بد برای کارگران عمر بیمه بیکاری کارگران به پایان رسید!!بخشنامه مدیرکل حمایت از کار و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر الزام ارائه عدم نیاز از کارفرما به کارگران شاغل دائم برای اخذ بیمه بیکاری بیمه بیکاری بود. لغو شد.

دیدگاهتان را بنویسید