قیمت خودرو افسانه ای شد آخرین قیمت خودرو امروز 5 تیر استتا زمانی که مذاکرات در وین و موضوع واردات خودرو به کشور نهایی نشود و به نتیجه برسد، قیمت ها در نوسان است، این نوسانات ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید