مهدی میرزایی، کارآفرین نمونه که با ساخت پلاک طلا صادرکننده شد

مهدی میرزایی، کارآفرین نمونه که با ساخت پلاک طلایی زیباشهر صادرکننده شد.